Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát - Trầm Hương Khánh Hòa

Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát Trầm Hương

Liên Hệ

Quan là quan sát, lắng nghe; Thế là thế gian; Âm là âm thanh. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát quan sát, lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để kịp thời cứu giúp họ thoát khổ.Có rất nhiều hình tượng Quán Thế Âm như: Quan Âm Lộ Thiên, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn…Ngài thương chúng sanh như mẹ thương con nên người ta thường tạc tượng Ngài mang hình dáng người nữ. Có nơi gọi Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm.

Mô tả sản phẩm

Quan là quan sát, lắng nghe; Thế là thế gian; Âm là âm thanh. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát quan sát, lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để kịp thời cứu giúp họ thoát khổ.

Có rất nhiều hình tượng Quán Thế Âm như: Quan Âm Lộ Thiên, Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Nam Hải, Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn…

Ngài thương chúng sanh như mẹ thương con nên người ta thường tạc tượng Ngài mang hình dáng người nữ. Có nơi gọi Ngài là Mẹ Hiền Quán Thế Âm.

Trầm Hương Khánh Hòa tổng hợp
Tượng Quan Thế Âm Bồ Tát – Trầm Hương Khánh Hòa