Bàn tay Phật trên đài sen

Bàn tay Phật trên đài sen

Chắp tay xá chào người là hành động không chỉ thể hiện sự khiêm từ, kiệm đức, mà còn là sự cung kính trước một chủng tử Bồ Đề, một hiện thân của chư Phật, một con người có hạt giống tâm thiện lành có thể sẽ thành Phật trong kiếp vị lai.

Xem thêm
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người sáng lập ra đạo Phật, một trong những tôn giáo có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên thế giới trong lịch sử cũng như hiện nay. Đức Phật Tổ có nhiều tôn hiệu khác nhau. Tất cả những tôn hiệu này đều xuất hiện sau khi Ngài tu...

Xem thêm
Quan thế âm bồ tát

Quan thế âm bồ tát

Quan là quan sát, lắng nghe; Thế là thế gian; Âm là âm thanh. Quan Thế Âm Bồ Tát là vị Bồ Tát quan sát, lắng nghe tiếng kêu than của chúng sanh trong thế gian để kịp thời cứu giúp họ thoát khổ.

Xem thêm
Quạt Trầm Hương

Quạt Trầm Hương

Trầm Hương Khánh Hòa nổi tiếng trong cả nước và trên thế giới, Trầm hương là Linh khí của Trời Đất, bằng sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo của người Việt, Trầm hương được chế tác thành Quạt Trầm.

Xem thêm